7 สิ่งที่ไม่ควรประมาทในชีวิต นำมาเตือนสติยามเช้า


1. ไม่ประมาทในเวลา

มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่า “วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่” อย่ ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระ เช่น เ ล่ น ไ พ่

คุยโม้ ดูแฟชั่น ให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลา เพราะเวลามีน้อย เมื่อกลืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนไม่ได้

2. ไม่ประมาทในวัย

มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่า อย่ าคิดว่าตัวยังเป็น เด็กอยู่ จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆ

หนึ่ง เพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆ จนถึงบัดนี้ แต่ละคนต่างมีอายุคนละหลายกัปป์แล้ว

3. ไม่ประมาทในความไม่มีโ ร ค

มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่า อย่ าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่ างนี้ตลอดไป ถ้าก ร ร มชั่วในอดีตตามมาทันอาจป่วยเป็นโ ร ค

ไม่สบายเมื่อไรก็ได้ เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่

4. ไม่ประมาทในชีวิต

มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่า อย่ าคิดว่าเรายังมีชีวิตอยู่สุขสบายดี เราจะยังมีชีวิตอยู่อีกนาน เพราะจริงๆ

แล้วเราอาจจะต า ย เมื่อไรก็ได้ มัจจุราชไม่มีเครื่องหมายนำหน้า

จึงเร่งรีบขวนขวายในการละความชั่ว สร้างความดีและทำจิตใจให้ผ่องใสอย่ างเต็มที่ ทุกรูปแบบ ทุกโอกาส

5. ไม่ประมาทในการงาน

มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าจะทำงานทุกอย่ างที่มาถึงมือให้ดีที่สุด ทำอย่ างทุ่มเทไม่ออมมือ

ทำงานไม่ให้คั่งค้าง ไม่ท้อถอย ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง

6. ไม่ประมาทในการศึกษา

มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่า จะขวนขวายหาความรู้อย่ างเต็มที่ อะไรที่ควรอ่ า นควรท่องก็จะรีบอ่ า นรีบท่องโดยไม่แชเชือน

ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาหาความรู้ ซึ่งจะเป็นกุญแจไขปัญหาชีวิต

7. ไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรม

มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่า จะปฏิบัติธรรมอย่ างสม่ำเสมอไม่ย่อท้อ โดยเริ่มตั้งแต่บัดนี้ ไม่ใช่รอจนแก่ค่อยเข้าวัด

จะฟังเทศน์ก็หูตึงฟังไม่ถนัด จะนั่งสมาธิก็ปวดเมื่อยขัดยอกไปหมด ลุกก็โอย นั่งก็โอย

เมื่อระลึกได้เช่นนี้จึงมีความเพียรใส่ใจในการปฏิบัติธรรม เพราะทราบดีว่าการปฏิบัติธรรมนั้น

ทำให้เกิดความสุขแก่ตนทั้งโลกนี้และโลกหน้า และเป็นวิธีการเดียวเท่านั้นที่ทำ

ให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดแห่งชีวิต คือนิพพาน

เหมือนดังคำกล่าวที่ว่า

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราจะเตือนเธอทั้งหลาย สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง

มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด”

ที่มา : thekiller994.work

Back To Top