6 เอกสารนี้ ถ้าหายแล้ว ไม่ต้องแจ้งความ ไปทำใหม่ได้เลย

1.ทะเบียนบ้าน : ทะเบียน บ้านหาย ให้เจ้าบ้านหรือผู้รับผิดชอบ ที่ได้รับมอบ อำนาจจากเจ้าบ้าน

โดยมีหนังสือมอบอำนาจให้ จากเจ้าบ้านไปดำเนินการทำใหม่ได้เลย

2.บัตรประชาชน : ให้ผู้ที่บัตรประชาชน หายนั้นสามารถ นำทะเบียนบ้านตัวจริง ไปดำเนินการ ทำบัตรใหม่ได้เลย

3.แผ่นป้าย ทะเบียนรถ : แผ่นป้าย ทะเบียนรถหาย ให้นำสมุด คู่มือการจดทะเบียนรถนำไปแสดง

ต่อเจ้าหน้าที่ได้เลย กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการ ทำใหม่ ได้เลย

4.ใบอนุญาต ขับขี่ : ใบอนุญาตขับขี่ หาย ให้เรา นำบัตรประจำตัวประชาชน

ไปดำเนินการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่กัน ได้เลย โดยทำที่กรมการขนส่งทางบก

หรือสำนักงานย่อย และไม่ต้องสอบใบขับขี่รถใหม่ เพียงแค่คุณ ถ่ายรูปติดใบอนุญาตขับขี่ใหม่เท่านั้นเอง

หากเป็นใบขับขี่ตลอดชีพ ก็จะได้ใบขับขี่ ตลอดชีพเหมือน เช่นเดิม

5.บัตรประกัน สังคม : บัตรประกัน สังคม และบัตรรับรอง สิทธิรักษา พยาบาลหาย

ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน ไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานประกันสังคม

หรือคุรจะ ติดต่อผ่านฝ่ายบุคคลของบริษัทตนเอง

6.บัตรประจำตัว ผู้เสียภาษี : บัตรประจำตัว ผู้เสียภาษีหาย ให้นำบัตรประจำตัว

ประชาช น/ทะเบียนบ้าน ไปดำเนินการ ทำบัตรใหม่ได้เลย

ณ สำนักงานสรรพากรใน พื้นที่เขตของท่าน

**อย่างไรก็ตามที การไปแจ้งความที่ สถานีตำรวจนั้น เหมือนเป็นหลักฐานที่ ยืนยันว่า เอกสารตัว

นี้ไม่ได้อยู่ใน ความครอบครองของเราแล้ว ถ้าถูกนำเอาไปใช้ ที่อื่น เราก็จะ สามารถเอาเอกสาร

ไปอ้างได้ว่า เรา ไม่ได้ทำ เพราะเอกสารนั้น ได้หายไปก่อนหน้านี้แล้วว่า สำหรับ

ที่ต้องหลักฐานที่จะ ต้องใช้เพื่อออก บัตรใหม่ คนกำหนดจะเป็นหน่วยงาน ที่ออกบัตรไม่ใช่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ

 

Back To Top