6 อานิสงส์จาก “บุญกฐิน” บุญใหญ่น่าอัศจรรย์ใจ


การทอดกฐินคือการนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำ 5 รูปแล้วให้พระสงฆ์รูปใด รูปหนึ่ง

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้นถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่

ที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งหากเกิดเป็นคนในชาตินี้

หากอยากให้มีวาสนาดีเงินทองคล่องมือไม่มีวันตกต่ำ ขอให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินผ้าป่า

ติดต่อกันอย่างน้อย3ปีติดกันการ ร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นถึงประธานหรือ

กรรมการที่สมัยนี้มีการกำหนดกันว่าต้องบริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้ แต่การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นหมายถึง

เป็นกฐินสามัคคีที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพได้จะร่วมเป็นเจ้าภาพใส่ซองหนึ่งบาทหรือพันบาทก็

ถือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้บุญทั้งสิ้นโดยคำว่าการทอดกฐินหรือ

การกรานกฐินจัดเป็นสังฆก ร ร มประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติเถรวาทที่มีกำหนดเวลา

คือพระสงฆ์สามารถกระทำสังฆก ร ร มนี้ได้นับแต่วันแรม1ค่ำเดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ

เดือน 12 เท่านั้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือสร้างความสามัคคีใน หมู่คณะสงฆ์และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณ

ที่มีจีวรชำรุดดังนั้นกฐินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆกรรมของพระสงฆ์โดยจำเพาะ

แต่ใครจะได้บุญมากหรือน้อยต้องดูที่ปัจจัยหลายอย่างในเรื่องของเงินบริสุทธิ์เจตนา

และความพยายามซึ่งก็แล้วแต่บุญและกรรมของคนที่ทำ

ในพุทธกาลมีตัวอย่ างมากมายหลายเรื่องที่คนทำบุญด้วยเงินน้อยแต่ได้ผลบุญที่ออกดอกออกผล

มหาศาลพระพุทธองค์ได้ทรงตรัส ไว้ว่าคนที่ทอดกฐินด้วยใจบริสุทธิ์หรือว่าร่วมในการทอดกฐินครั้งหนึ่งก็

ดีจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้จะปรารถนาเป็นพระอัครสาวกก็ได้

จะปรารถนาเป็นพระอรหันต์ก็ได้เมื่อบุญน้อยลงมาจะเป็นพระมหากษัตริย์500ชาติเป็นมหาเศรษฐี 500 ชาติ

เป็นอนุเศรษฐี อีก500ชาติเป็นคหบดีอีก500ชาติตามลำดับอานิสงส์ของการร่วมทำบุญทอดกฐินยังมีอีกมากมาย

1 ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเคารพนับถือ

2 ทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่นบริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ

3 ทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมากและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย

4 ทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย

5 ทำให้เป็นคนรูปงามผิวพรรณงามเป็นที่รักของคนทั่วไป

6 ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิດเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่ างเต็มที่

ท่านจงคิดดูเอาเองแล้วกันว่าถ้าร่วมทอดกฐิน 3 ปี ติดต่อกันนั้นบุญนั้นจะมากเท่าใดครูบาอาจารย์ท่านถึง

ได้เน้นในเรื่องนี้มากและมีตัวอย่างที่พิสูจน์มาแล้วมากมายใครที่ขัด

สนเรื่องเงินทองมีแต่ปัญหาเรื่องเงินบอกได้คำเดียวว่าควรทำอย่างยิ่ง

ที่มา : sanook

Back To Top