3 สิ่งที่พลาดแล้ว ผ่านไปเลย ย้อนกลับมาแก้ไขไม่ได้


1. เวลา

คือ อีกสิ่งที่ไม่อาจหวนกลับมาไม่สามารถกักเก็บไว้ ไม่สามารถเรียกคืนได้ คนที่มักจะพูดว่า ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อรอเวลาที่จริงแล้ว เขาไม่มีเวลาให้รอด้วยซ้ำ เวลาจะไหลไปเรื่อยๆ มันไม่หยุ ดรอให้ใคร อย่ าคิดว่าอายุไขมนุษย์จะย าวนานเพียงหลับไปตื่นหนึ่ง

ก็ถึงวันพรุ่งเสี ยแล้วถ้าคำนวณอย่ างละเอียด มนุ ษย์เรามีเวลาในโลกนี้น้อยมากน้อยจนเกินกว่าที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่ างดั่งใจ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ที่ประสบความสำเ ร็จในชีวิต จึงไม่เคยหยุดนิ่งเพราะเขารู้คุณค่าของกาลเวลา มันมีแต่จะหมดลงร่อยหรอ เขาจึงใช้ทุกเศ ษเสี้ ยววินาทีอย่ างมีคุณค่าที่สุด

2.คำพูด

แม้เป็นเพียงลมปาก แต่เมื่อหลุดออกไปไม่ว่าจะดีหรือร้าย มันก็ไม่สามารถเก็ บกลับคืนได้คนที่รักษาคำพูดได้ดี จึงเป็นคนที่น่ายกย่อง คำพูดมีอำนาจหลายอย่ าง ในสมัยพุทธกาล คนที่กล่าวแต่ความสัจ

จะมีปาฏิหาริย์ คือ มีวาจาประกาศิต ในสมัยกรุงศรีอยุธย า ก็มีพงศ าวดารกล่าวถึงพระร่วงเจ้า ผู้มีวาจาประกาศิตอันที่จริงไม่มีใครรู้ว่าปาฏิหาริย์วาจาประกาศิตมีจริงหรือไม่

แต่ก็เป็นกุศโลบา ย สอนให้คนพูดแต่ความจริงเพราะหากกล่าวคำที่เป็นมิจฉาวาจาแล้ว จะไม่มีทางลบล้างได้ บางครั้ง คำพูดเพียงสองสามคำ ก็ทำให้เกิดการแตกแยกได้

3. โอกา ส

ราวกับเป็นเรื่องง่ายๆ ที่หลายคนไม่เข้าใจ โอกาสเป็นธรรมด าโลก ที่มักจะผ่านมาในชีวิตคนเราแต่คนส่วนใหญ่ละทิ้งไม่ใส่ใจรู้ไหมว่า โอกาสก็เหมือนฟองส บู่ที่เราใช้หล อดจิ้มแล้วเป่าออกมาให้มันลอยคว้าง

โอกาสมักจะดูสวยงามและมาโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ว่าจะมีเหตุผลกลใดที่ทำให้โอกาสเดินทางผ่านมาในชีวิตคนเราแต่จงรู้ไว้ มันอยู่ได้ไม่นาน ฟ องสบู่ที่เราเป่าเล่น มันลอยคว้างสวยงาม แต่ไม่นาน มันก็จะแต กสลายหายไป

Back To Top