อย่าเพิ่งเซ็นค้ำประกันให้คนอื่น ถ้ายังไม่รู้ 10 เรื่องนี้


รู้หรือไม่การทำสัญญาเงินกู้หรือการขอสินเชื่อ ตามสถาบันการเงินต่างๆ ผู้ให้กู้ส่วนใหญ่

มักต้องการบุคคลที่จะมาค้ำประกัน การทำสัญญานั้นๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ

ว่าหากลูกหนี้ผิดนัดชำระค่างวด ผู้ค้ำประกัน จะเป็นผู้รับผิดชอบ ในการชำระหนี้แทน

ดังนั้นวันนี้เราไปทำความรู้จักกับเรื่องต้องรู้สำหรับการค้ำประกันให้คนอื่น

เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลย เรื่องต้องรู้สำหรับการค้ำประกันให้คนอื่น

อย่าเพิ่งเซ็นค้ำประกันให้คนอื่น ถ้ายังไม่รู้ 10 เรื่องนี้

1.อ่านรายละเอียด ให้ครบถ้วนว่าลูกหนี้ชำระหนี้ได้

สิ่งแรกที่ต้องทำคือ การดูรายละเอียดสัญญา ให้แน่ชัดว่าลูกหนี้มีทรั พย์สินหรือเงินซึ่งสามารถชำระหนี้ได้

2.จะเซ็นค้ำประกันต้องทำเป็นหนังสือ และลายมือชื่อของคู่สัญญา

สัญญาค้ำประกันต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของคู่สัญญา

3.ห้ามเซ็นสัญญา โดยให้ผู้ค้ำประกัน ยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้

ควรอ่านสัญญาทุกครั้งก่อนเซ็นค้ำประกันและห้ามเซ็นสัญญาที่เขียนว่า “ให้ผู้ค้ำประกันยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้”

อย่าเพิ่งเซ็นค้ำประกันให้คนอื่น ถ้ายังไม่รู้ 10 เรื่องนี้

4.ผู้ค้ำจะรับผิดแทนลูกหนี้ ตามที่ตกลงในสัญญาเท่านั้น

สำหรับผู้ค้ำประกันจะรับผิดแทนลูกหนี้ ต่อเมื่อลูกหนี้ผิดนัด ชำระหนี้ตามที่ตกลงในสัญญาเท่านั้น

5.เจ้าหนี้ลดหนี้ให้ลูกหนี้เท่าไร ผู้ค้ำประกันก็ลดลงเท่านั้น

กรณีนี้หากเจ้าหนี้ลดหนี้ให้ลูกหนี้เท่าไร ความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกัน ก็ต้องลดลงเท่านั้นเช่นกัน

6.สัญญาต่อเป็นธรรม หากไม่เป็นทำถือว่าเป็นโมฆะ

หากข้อตกลงในสัญญา เป็นภาระให้กับผู้ค้ำประกันเกินสมควรข้อตกลงนั้นจะเป็นโมฆะ

อย่าเพิ่งเซ็นค้ำประกันให้คนอื่น ถ้ายังไม่รู้ 10 เรื่องนี้

7.ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา ผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิดชอบทันที

ผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้น จากความรับผิดชอบ เมื่อยื่นขอชำระหนี้ตามกำหนดเวลา

แต่เจ้าหนี้ปฏิเสธไม่ยอมรับการชำระหนี้นั้น

8.เจ้าหนี้ยอมขยายเวลาผ่อน ผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ

กรณีที่เจ้าหนี้ยอมขยายเวลาผ่อนหนี้แก่ลูกหนี้ จะทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบทันที

9.ผู้ค้ำประกันไม่ต้องชำระดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทน หากเจ้าหนี้ไม่แจ้งเป็นหนังสือบอกกล่าว

ผู้ค้ำประกันไม่ต้องชำระดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ค่าทวงถาม หากเจ้าหนี้ไม่แจ้งเป็นหนังสือบอกกล่าว

ให้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ ภายใน 60 วัน นับแต่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้

10.ผู้ค้ำประกันมีสิทธิฟ้องลูกหนี้ได้ หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้

หลังชำระหนี้แทนลูกหนี้ ผู้ค้ำประกันมีสิทธิ ฟ้องลูกหนี้ตามวงเงินที่ชำระแทน พร้อมดอกเบี้ย และค่าเสียหายอื่นๆ

สรุปก่อนที่จะ “เซ็นค้ำประกันสัญญา” ใดๆ ให้กับผู้อื่น จึงควรที่จะคิดให้ดีก่อนตัดสินใจ

ควรทำความเข้าใจถึงสิทธิ์ และผลผูกพันในการเซ็ นสัญญาค้ำประกันให้กับผู้อื่น

ขอขอบคุณข้อมูล lamunlamai.com

Back To Top