หากชีวิตเริ่มตกต่ำ ให้อธิษฐานเพียง 5 นาที ให้ชีวิตมีสิริมงคล


หากรู้สึกชีวิต ต ก ต่ำ ให้ อ ธิ ษ ฐ า นแค่ 5 นาที เพิ่มศิริมงคลเห็น ผ ล รั บ ร อ ง อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้

นะโม 3 จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดาและมารดา ครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ

และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วย กายวาจา ใ จ ก็ ดี ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติ ดตามมาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว ได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอน

คำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ ผ่ า น มาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจน บริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย

อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธน สาร สมบัติอุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลาย สิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโ ล ก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเ ว ร สร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพ ใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอ ถ อ น ความ พ ย า บ า ท ความอาฆาตและคำสาป แช่งในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่ง

ของปวงชนของ เจ้าก ร ร ม น า ย เ ว ร ขอให้พ้นน ร กภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโ ล ก ทางธรรม เทอญ แนะนำส ว ดก่อนนอนทุกคืนเราควรตั้งใจให้ อภัยทุกสิ่งทุกอย่างและแก่ทุกคน ทำเสมือนหนึ่งว่า

เราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก ความตั้งใจอย่ างนี้ทำให้ใจของเราสงบ และเราจะหลับไปอย่างเป็นสุขตื่นขึ้นพร้อมด้วยความสดชื่น แจ่มใส ขอจงท่องจำไว้ว่าเมื่อใดใจของเรา ผูกเวร เมื่อนั้นมองไปทางใดก็พบแต่ ศั ต รูแต่เมื่อใดใจของเรามีเมตตา มองไปทางใดก็เจอแต่มิตรไมตรี

ที่มา :  boktorth

Back To Top