“สาธุ” คำเดียวก็ได้บุญมหาศาล ชีวิตร่ำรวย การงานเฮง


สาธุ แปลว่าดีแล้ว มาจากรากศัพท์ว่า สาธฺ หรือ สธฺ ในความหมายว่า สำเร็จ เมื่อเวลาที่เราได้ทำบุญใด

แล้วหากมีคนเห็นการกระทำดีของเราแล้วเขากล่าว สาธุ ด้วยความศรัทธาด้วยความปีติยินดีที่ได้เห็น เราทำบุญ

เขาคนนั้นก็ได้บุญไปด้วยอย่างไม่น่าเชื่อ เหมือนการจุดเทียนแล้วมีคนมาขอต่อเทียนฉันใดฉันนั้น

นี่คือบุญในรูปแบบของการโมทนาบุญเอา จากการเห็นผู้อื่นทำความดี บุญนั้นมีความมหัศจรรย์มากในเรื่องการสร้างบุญ

เราท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่า ทำบุญเองก็ย่อมได้บุญ ชวนผู้อื่นทำบุญก็ได้บุญ แต่บางคนแม้จะไม่ได้สละทรัพย์

เป็นเจ้าของวัตถุทาน ไม่ได้เป็นผู้ถวายทานด้วยมือ อีกทั้งไม่ได้  อยู่ร่วมในการ ให้ทานกับเขา ด้วย แต่มา

รู้ทีหลังว่าคนอื่นเขาให้ทาน รู้แล้วก็รู้สึกยินดีเลื่อมใส ไปกับเขา บุคคลนั้นก็จะพลอยได้รับผลของบุญด้วยอย่างน่าอัศจรรย์

“สาธุ” คำเดียวก็ได้บุญ

การอนุโมทนาบุญว่า สาธุ สาธุ สาธุ นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งกับการโมทนาบุญกับการทำทานของผู้อื่นเท่านั้น

ถ้าเป็นการโมทนา ในการสร้างบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์เจ้าหรือพระอริยสงฆ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย

แล้วก็จะยิ่งก่อเกิดผลบุญมหาศาล ในพุทธชาดกและพุทธประวัติ เราเห็นเสมอว่าคนที่ทำบุญสร้างบารมีจริงคือ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กระทำเพียงการโมทนาบุญอย่างเดียวกับผู้ที่บำเพ็ญบารมีสูงสุดก็ย่อมได้บุญมากตามไปด้วย

อัตราส่วนบุญที่เกิดจากการโมทนาบุญนั้นเป็นอย่างไร เรื่องนี้เป็นที่สงสัยกันมากว่าการกล่าวโมทนาบุญนั้น

จะได้บุญมากน้อยเท่าไหร่เห็นคนอื่นทำดีแล้วแล้วเราไปขอแบ่งบุญเขามาอย่างนั้นหรือ

ว่าโมทนาแล้วเป็นการขโมยบุญจากผู้อื่นมาหรือไม่ อานิสงส์ที่จะพึงได้จากการโมทนาบุญนั้นเทียบได้เป็นผลกำไร

จากการใช้จิตทำบุญ ไม่ต้องลงทุนเอง ถ้าได้ทำอย่างตั้งใจจริง ด้วยจิตยินดีอย่างเต็มเปี่ยมในคุณงามความดี

ที่ผู้อื่นทำก็อาจได้บุญมากถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ผู้ที่เป็นเจ้าของบุญหรือผู้ที่กระทำบุญนั้นย่อมได้บุญ 100 เปอร์เซ็นต์

อยู่แล้วส่วนผู้ที่ตั้งใจโมทนาบุญก็ได้ไปครั้งละ 90 เปอร์เซ็นต์ หากมีผู้ที่มาทำบุญผ่าน  ไป 10 คนเรา

ก็ได้บุญประมาณ 900 มากกว่าเจ้าของผู้ทำบุญในแต่ละรายเสียอีกเป็นเคล็ดการทำบารมีให้เต็มเร็วมาก

ส่วนในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา ได้จำแนก การใช้คำว่า สาธุ ไว้ 6 นัย กล่าวคือ สุนทระ หมายถึง ดีงาม ทัฬหิกัมมะ

เป็นการย้ำอีกครั้ง เพื่อให้การกระทำนั้นมั่นคงยิ่งขึ้น อายาจนะ เป็นคำอ้อนวอนหรือเรียกร้อง เมื่อเริ่มต้นจะพูด

อย่างอื่นต่อไป สัมปฏิจฉนะ เป็นการรับคำหรือยอมรับคำพูดของผู้อื่น สัชชนะ หมายถึง คนดี สัมปหังสา

เป็นคำแสดงความยินดีหรือพอใจ ก่อนจะอธิบายธรรมอธิบายคำว่าสาธุให้ฟังสักหน่อยพวกเราได้ยินแต่ว่าสาธุ

แต่ไม่รู้แปลว่าอะไร สาธุในภาษาเรามีความหมายอย่างน้อย 5 อย่าง

“สาธุ” คำเดียวก็ได้บุญ

1 สาธุ หมายถึง อนุโมทนา แสดงความยินดี ตกลง เห็นด้วยเช่น เวลาเราเห็นด้วยกับใครตกลง โอเค

เราก็บอกสาธุ เห็นด้วยสมมุติว่าเราเลือกตั้งเห็นคะแนนเสียงเราก็บอกสาธุไม่ต้องปรบมือกราว

เพราะปรบมือเป็นของฝรั่งเขาของเราคือสาธุเห็นด้วยเหมาะสมแล้วหรืออาจารย์รู้ว่าลูกศิษย์กราบสวยอาจารย์ก็บอกสาธุดีแล้วอนุโมทนายินดีด้วย

2 สาธุ หมายถึง ยังประโยชน์ให้สำเร็จ คือให้สำเร็จประโยชน์เช่นได้ยินคำว่า มัตตัญยุตตา สทา สาธุ ความรู้จักประมาณให้สำเร็จประโยชน์เสมอ

3 สาธุ หมายถึง ขอให้สมพรปากกับคำอวยพรที่ท่านให้อย่างเช่น อันนะภาระในครั้งสมัยพุทธการ

เป็นคนยากจนเข็ญใจทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า ได้อธิฐานว่าคำว่าจนอย่าได้มีและจงได้รู้ธรรมอย่าง

ท่านพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ให้พรว่า อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปาจันโท

ปัณณะระโส ยะถา มะณิ โชติระโส ยะถา แปลว่า ขออิฏฐผลที่ท่าน ปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยฉับพลัน

ขอความดำริทั้งปวง จงเต็มที่ เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสว ควรยินดี  จึงรับว่าสาธุขอให้สมพรปากท่าน

“สาธุ” คำเดียวก็ได้บุญ

4 สาธุ หมายถึง ขอโอกาส อันนี้เป็นสำนวนของพระ อย่างสมมุติว่าจะอาราธนาศีลก็จะขึ้นว่า สาธุ สาธุ มะยัง ภันเต

เคยได้ยินบ้างไหมเหมือนกับว่าคนเป็นครูบาอาจารย์จะทำอะไรก็ขอโอกาส พระเถระเสียก่อนเช่น จะเปิดหน้าต่างก็

ขอโอกาสท่านอาจารย์ครับ ผมจะเปิดหน้าต่าง ทำอะไรต้องบอก ผู้ใหญ่เสียหน่อย ไม่ใช้ทำพรวดไปขาดความเคารพ

การทำขอโอกาสอย่างนี้ท่านเรียกว่าสาธุภาษาบาลี ภาษาเราว่าขอโอกาส

5 สาธุ หมายถึง แสดงความต้อนรับแสดงความยินดีไชโยโห่ร้องกราบไหว้ยกตัวอย่าง เวลาสมเด็จสังฆราช

หรือใครก็ตามเสด็จไปต่างประเทศต่างประเทศเช่นเนปาลเขานิยมเวลามาต้อนรับเขาจะร้องสาธุตลอดทาง

ที่มาต้อนรับ สาธุตัวนี้ก็คือขอยินดีต้อนรับ

ขอบคุณแหล่งที่มา khaonaroo

Back To Top