พรบ เบิกได้เยอะทุกปีจ่ายอยู่อย่าเสียสิทธิ


อย่าทิ้งเงินก้อนโต พ.ร.บ. เบิกได้เยอะมาก เรื่องที่หลายคุณไม่เคยรู้

จ่ายค่า พ.ร.บ. รถยนต์ ทุกปี เราสามารถ เบิกอะไรได้บ้าง

รู้ไว้ไม่เสีย หายอะไรนะ สำหรับ พ.ร.บ.รถยนต์ หรือ การประกันรถยนต์ภาคบังคับ

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ ที่เราเรียกติดปากก็คือ

พรบ รถยนต์-พรบ รถยนต์ เบิกได้เท่าไหร่-หลายคนไม่เคยรู้ พ.ร.บ. เบิกได้เยอะมาก-พ.ร.บ. เบิกได้เยอะไหม-พ.ร.บ.

ประกัน ภั ย รถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งมีการบังคับไว้ว่ารถยนต์

หรือ จักรยานยนต์ ทุกคันจะต้องทำประกันนี้ไว้ และทุกครั้งที่จะต้องเสีย ภาษี

ต่อทะเบียนรถ จะต้องซื้อ พ.ร.บ.ควบคู่ไปด้วย เพื่อคุ้มครองผู้ประสบอุบัติเหตุ

จากรถยนต์ และจักร ย า นยนต์ เป็นหลัก สำหรับ การคุ้มครอง

มีดังนี้ ค่าเ สี ย หายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความ ผิ ด

1. ค่ารักษาพยาบาล จากการ บ า ด เ จ็ บ
จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน

2. การเสีย ชีวิต สูญเสีย อวัยวะ
หรือ ทุพพลภาพอย่างถ า ว ร 35,000 บาทต่อคน

หากเ สี ย หายรวมกันทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน

การจ่ายค่าสินไหมทดแทน ซึ่งผู้เคลมประกัน จะได้รับภายหลังจาก

การพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่าย ผิ ด ตามกฎหมาย

โดยมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเ สี ย หายเบื้องต้นดังนี้ กรณีเป็นฝ่ายถูก

1. ค่ารักษาพย า บ า ล จากการ บ า ด เ จ็ บ

สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน

2. การเสีย ชีวิต หรือ ทุพพลภาพอย่างถาวร 300,000 บาทต่อคน

3. สูญเสีย อวัยวะ

3.1 สูญเ สี ย มือตั้งแต่ข้อมือ หรือแขน หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า

หรือขา หรือ ต า บ อ ด อย่างใด อย่างหนึ่งรวมกัน

ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป 300,000 บาท

3.2 สู ญเ สี ย มือตั้งแต่ข้อมือ หรือแขน หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า

หรือขา หรือสายตาตาบอดหรือ หูหนวกเป็นใบ้ หรือเ สี ย ความสาม า ร ถ

ในการพูดหรือลิ้นขาด สู ญ เ สี ย อวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสาม า ร ถ

ในการสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว หรือ เ สี ย อวัยวะอื่นใด 250,000 บาท

พรบ รถยนต์-พรบ รถยนต์ เบิกได้เท่าไหร่-หลายคนไม่เคยรู้ พ.ร.บ. เบิกได้เยอะมาก-พ.ร.บ. เบิกได้เยอะไหม-พ.ร.บ.

3.3 สู ญ เ สี ย นิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป

ไม่ว่านิ้วเดียว หรือ หลายนิ้ว 200,000 บาท

4. ค่าชดเชยการรักษาตัว กรณีผู้ ป่ ว ย ใน 200 บาทต่อวัน

แต่ไม่เกิน 20 วัน หรือไม่เกิน 4,000 บาท

5. จำนวนเงินคุ้มครอง สูงสุดรวมกันต้องไม่เกิน 304,000 บาท

6. วงเงินคุ้มครองความรับ ผิ ด สูงสุดต่ออุบัติเหตุ

แต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 5,000,000 ต่อครั้ง

7 วงเงินคุ้มครองความรับ ผิ ด สูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

สำหรับรถยนต์เกิน 7 ที่นั่ง 10,000,000 ต่อครั้ง สำหรับ

เอกส า ร ที่จะต้องใช้เวลาการเคลม พ.ร.บ. มีดังนี้ กรณีบ า ด เ จ็ บ

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ

2. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ

กรณีเบิกค่าชดเชย หรือ ผู้ ป่ ว ยใน

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ

2. ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นผู้ ป่ ว ย ใน

กรณีทุพพลภาพ

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ

2. ใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองความพิการ

3. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน

หรือ หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับ

ความเ สี ย หายจากการประสบ ภั ยจากรถ

พรบ รถยนต์-พรบ รถยนต์ เบิกได้เท่าไหร่-หลายคนไม่เคยรู้ พ.ร.บ. เบิกได้เยอะมาก-พ.ร.บ. เบิกได้เยอะไหม-พ.ร.บ.

กรณีเ สี ย ชีวิต

ในเวลากลางคืนคุณจะสู ญ เ สี ย น้ำหนัก 1 กิโลกรัม

หากคุณทำเช่นนี้ก่อนนอน

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ

2. ใบมรณบัตร

3. สำเนาบัตรประชาชนท า ย า ทสำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวน

หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความ ต า ย เพราะการปร ะ ส บ ภั ยจากรถ

เมื่อเตรียมเอกส า ร เรียบร้อยแล้ว สาม า ร ถทำเรื่องขอเบิกเงิน

จากบริษัทประกัน ภั ย รถยนต์ที่เราซื้อ พ.ร.บ.มา ซึ่งสา ม า ร ถ

ดูได้ที่กรมธรรม์ และ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประส บ ภั ยจากรถ จำ กั ด

ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ สำหรับรถจักร ย า นยนต์ ซึ่งจะมี

การเบิกจ่ายเงินภายใน 7 วัน โดยพ.ร.บ.จะคุ้มครองผู้เ สี ย หาย

ในส่วนของคนเท่านั้น ส่วนทรัพย์สิน หรือ ตัวรถจะไม่ได้รับการคุ้มครอง

ฉะนั้น ผู้ขับขี่รถยนต์ ควรจะทำประกั น ภั ย รถยนต์ภาคสมัครใจ

หรือที่เราเรียกว่าประกันรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นชั้น 1 ชั้น 2 หรือชั้น 3

ก็ควรทำไว้เช่นกัน เพื่อประกันความเ สี่ ย งจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น

ขอบคุณแหล่งที่มา khaonaroo

Back To Top