บทสวดขออโหสิกรรม แก่เจ้ากรรมนายเวร ทำแล้วชีวิตเปลี่ยนไป


บาปบุญคุณโทษ เรื่องราวของความเชื่อในบุญทำก ร ร มแต่งมีมาแต่โบราณนานปี

ชาวพุทธทุกคนย่อมมีการปลูกฝังความคิดเช่นนี้มาตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆ กันเลยทีเดียว

โดยเรื่องนี้เป็นเพียงข้อคิดส่วนบุคคล ซึ่งใครจะเห็นด้วยหรือไม่ก็สุดแท้แต่พิจารณา และคุณเคยรู้สึกไหม?!!

ทำไมทำบุญไม่ขึ้น ทำอะไรก็ติดขัด ลองอ่ า นบทความนี้ดูเพราะชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนไปจนคุณต้องแปลกใจ

การขอขมาเจ้าก ร ร มนายเ ว รหรือบทขอขมาอโหสิก ร ร ม อาจเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยล่วงรู้หรือเคยทำมาก่อน บางครั้งชีวิตมาถึงทางตันทำอะไรไม่คล่องตัว

หยิบจับอะไรเป็นต้องพลาดพลั้งไปทุกที จนทุกวันนี้ยังไม่สามารถหาทางออกให้กับตัวเองและครอบครัวได้

วันนีี้ทีมสกู๊ปพิเศษ นิว 18 ขอแนะนำสวดบทขอขมาอโหสิก ร ร มเจ้าก ร ร มนายเ ว ร มาให้คุณผู้อ่ า นที่ประสบกับปัญหาหลายๆ อย่ างได้ลองปฏิบัติตามดู

บทอธิษฐานขออโหสิก ร ร ม

“กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง

อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม”

ก ร ร มใดๆ ไม่ว่าจะเป็น กายก ร ร ม วจีก ร ร ม มโนก ร ร ม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี

ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้าก ร ร ม นายเ ว รทั้งหลาย จงโปรดยกโทษ

ให้เป็นอโหสิก ร ร มให้แก่ข้าพเจ้าอย่ าได้ จองเ ว รจองก ร ร ม ต่อกันอีกเลย แม้แต่ก ร ร มใดที่ใครๆ

ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิก ร ร ม ให้ทั้งสิ้น …. ยกถวายพระพุทธเจ้า เป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้น

กลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเ ว รก ร ร มต่อกันตลอดไป

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัว ตลอดจน…วงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณ

ของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ย าก ลำบาก เข็ญใจ ความทุกข์อย่ าได้ใกล้

ความเจ็บไข้อย่ าได้มี ขอให้มีความสุขสวัสดี มีชัย เสนียดจัญไร และ อุปัทวันตรายทั้งหลาย

จงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้น จงสำเร็จพลัน เทอญ “นิพพานัง ปัจจะโย โหตุ”

คำอธิษฐานอโหสิก ร ร ม

ข้าพเจ้า…..(บอกชื่อ)…ขออโหสิก ร ร ม ก ร ร มใดที่ทำแก่ผู้ใด ในชาติใดๆ ก็ตาม ขอให้เจ้าก ร ร มและนายเ ว ร จงอโหสิก ร ร มให้กับข้าพเจ้า

อย่ าได้จองเ ว รจองก ร ร มต่อไปเลย แม้แต่ก ร ร มที่ใครๆ

ได้ทำกับข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิก ร ร มให้ทั้งสิ้น และขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน

เพื่อจะได้ไม่มีเ ว รก ร ร มต่อไป ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้

ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว บุตรหลาน ตลอดจนวงศาคณาญาติ และผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า จงมีความสุข ความเจริญ

ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี และสิ่งที่ชอบด้วยเทอญ.

คำขอขมาโทษ (ก ร ร มชั่ว)

ก ร ร มชั่วอันใดที่ข้าพเจ้า…..(บอกชื่อ)…ทำไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา มารดา

ครูบาอาจารย์ เพราะความไม่รู้ เพราะความหลง เพราะความงมงาย

เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขอจงโปรดยกโทษ ให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ย าก ลำบากเข็ญใจ อั น ต ร า ยทั้งหลาย

จงเสื่อมสูญสิ้นไป ข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งใดที่ดี ขอให้สมปรารถนา นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ. (อธิษฐานตามที่ปรารถนา)

ทั้งนี้ ยังมีคำขออโหสิก ร ร ม…ที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ หากคุณทุกข์ทนอยู่ในความหม่นหมอง จงลองกล่าวบทคำขอนี้ แล้วภายในใจของคุณอาจจะโปร่งใส

ปราศจากความคิดสีเทาๆ ดำๆ ลงได้ ไม่มากก็น้อย คุณพึงแผ่กุศลแห่งจิตให้เกิดขึ้นที่กาย ที่จิต ต่อผู้ผูกเ ว รผูกก ร ร มทั้งหลาย

เพื่อให้เค้าเลิกจองเ ว รจองก ร ร มเสีย โดยกล่าวว่า…

“ข้าพเจ้า ณ บัดนี้เกิดจิตสำนึกผิดถึงผลก ร ร มที่ส่งผล แม้ในภพนี้ข้าพเจ้าจะจำไม่ได้ก็ดี

ข้าพเจ้าก็ขอขมาต่อโทษของภพใหม่ที่ปิดบังต่อความทุจริตที่มีต่อพวกท่านทั้งหลาย บัดนี้ข้าพเจ้ารู้สึกผิดชอบชั่วดี จึงขอขมาลาโทษต่อพวกท่านทั้งหลาย

อย่าได้มีเว แก่กันและกันเลย

อย่ าได้ผูกเ ว รแก่กันและกันเลย

ขอให้บุญใดๆ ที่เกิดมาจากกาย วาจา ใจ สุจริตทั้งหมดทั้งสิ้นของข้าพเจ้า จงเกิดเป็นบุญที่กาย ที่จิตของท่าน

ขอความเป็นผู้หมดสิ้นไปในเ ว รในก ร ร ม จงมีแก่ท่านแลข้าพเจ้า ณ กาลบัดนี้เทอญ…..”

คำขอขมาและอธิษฐานจิต (สำหรับอธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอน)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินบิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม

พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้าก ร ร มนายเ ว ร จะด้วยกาย วาจา ใจ

ขอได้โปรดอโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่

มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง

จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใด ๆ โ ร คภัยใด ๆ

ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้จนตราบเข้าสู่นิพพานเทอญ

ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำสาบาน คำอธิษฐาน ที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง

(หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี)

หากมีผู้ใดเคยสร้างเ ว รสร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิก ร ร มให้

ขอถอนความอาฆาต ความพย าบาท และคำ ส า ป แ ช่ ง ในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำ ส า ป แ ช่ ง

ของปวงชนของเจ้าก ร ร ม ขอให้พ้นจากนรกภูมิ และพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม

ทุกท่านอย่ าลืมแบ่งปันบุญกุศลนี้ให้คนที่คุณรักและให้กับคนที่รักคุณชีวิตคุณอาจจะดีขึ้น

ที่มา : newtv

Back To Top