หากเจอช่วงที่แย่ ขอให้แผ่เมต ต า ชีวิตจะดีขึ้น

 

ในชีวิ ตหนึ่งข องมนุ ษ ย์เรานั้น สิ่งที่ทุกคนปรารถนาเป็น อย่ าง ม ากนั้นก็คือ ความ สุ ข เพราะไม่ว่าเราจะกระทำสิ่งไหน

สิ่งที่เราหวังให้เกิดขึ้นต ามมานั้นก็คือความสุ ข ถึงแม้ว่าความสุ ขของคนเราจะมีหน้าต า

และมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ไม่ว่า ความสุ ข จะมาในรูปแบบไหน

เชื่ อเลยค่ะว่าทุกคนต้องเต็ มใจรับมั นอย่ างแน่ น อน

ขอให้คุณเข้าใจ เมื่อต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ย ากลำบาก

มันเป็นเวลาแห่งผลก ร ร มไม่ดีนั้นส่งผลมาจากการกระทำของเราเองในปัจจุบัน และในอดีตที่ส่งผลหนักมากกว่าบุญที่เรามี

ในช่วงที่ก ร ร มไม่ดีส่งผลนั้นทำอะไรดูแย่ไปหมด การงา น มีปัญหาการเงินติดขัด อ ย่ าง หนัก บางคนต้องคดีความ

ความสั มพั นธ์คนในครอบครอบ รอบข้างพังพิ น า ศไ ร้การเหลียวแลช่วยเหลือ

ไม่ใช่ปีชง ไม่ใช่ด ว งดาวเคลื่อน ย้ ายไม่ใช่ราหูทับซ้อนอะไรทั้งนั้น

มาจากเหตุจากการกระทำของเราล้วนที่เราสร้างมาเอง และจากที่เราไปสร้างเจ้าก ร ร มนายเ ว รเอาไว้

เพื่อชี วิ ตข้างหน้าจะดีกว่าที่เป็นอยู่สร้างบุญง่าย ด้วยการแผ่เมตต า

เริ่มจากสร้างบุญใหม่ที่ไม่ใช่เงินทำสมาธิให้นิ่งสบายเสียก่อนสมาทานศีล 5 และส ว ดมนต์ หลังจากส ว ดมนต์แล้วให้ทำสมาธิต่อ

ให้คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดอีกช่วงในชี วิ ตที่เราจะได้รู้จักกฏแห่งก ร ร ม อย่ าง แท้จริง

blank

และได้ตื่น ได้เข้าใจว่าเราต้องเร่งพัฒนาคนเองให้อยู่ในก ร ร มดีมากขึ้น

เมื่อพิจารณาแล้ว ให้ตั้งจิตรวมบุญใหม่ที่ทำในวันนี้และบุญที่เคยทำมาทุ กภ พทุ กชา ติเป็ นมหาบุญกุศล

พิจารณาถึงเกิด แก่ เจ็บ ฅ า ยการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปไม่มีสิ่งใดคงทนถาวรเลย

อุทิศแผ่เมตต าให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว รที่เราไปเบียดเบียนเขาที่เรานึกได้ไม่ว่าจะเป็นใคร สั ต ว์

และเจ้าก ร ร มนายเ ว รที่เป็นด ว งจิตวิ ญ ญ า ณที่เราไม่รู้ว่าทำเขามาหนักหนาในภพไหนก็ต าม

เพื่อขออโหสิก ร ร มเขา และให้อโหสิก ร ร มต่อทุกคน สั ต ว์ที่มาทำเราไม่ว่าเรื่องใด

และเมื่อสร้างบุญไม่ว่าเรื่องใดให้อุทิศบุญแผ่เมตต าทันทีทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าบุญเล็ก บุญน้อยบุญใหญ่ ไหน

ใจเราจะสงบและชี วิ ตจะเริ่มเปลี่ยนจากหนักจะเบา จากเบาจะมลายหายไป

ก ร ร มดี ปัญญาที่ถูกต้อง ตรงทางการลงมือทำเท่านั้นที่จะแก้ได้บุญเท่านั้นจะพาเราพ้นจากชี วิ ตที่เเย่

จงเลือ กทำแต่กรรมดีแพ่เมตต าโปรดสั ต ว์ ชี วิ ตก็จะเจอแต่สิ่งดีๆ

ที่มา m ei d e a

Back To Top