7 เทคนิคการพูดจูงใจ เสน่ห์ที่ทำให้คนฟังเคลิ้มและเห็นด้วย


หลายคนอาจมองว่า”การพูด”เป็นสิ่งไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญ แต่จริงๆ แล้วการพูดเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากๆ

เพราะเพียงแค่คำพูดหนึ่งก็อาจทำให้บาดหมางใจกันได้ ดังสุภาษิตที่ว่า ปลาห ม อ ต า ย เพราะปาก

7 เทคนิคการพูดจูงใจ

ดังนั้นทักษะการพูดจึงเป็นสิ่งสำคัญและควรฝึกฝน ซึ่งทักษะการพูดนั้นก็มีหลายแบบ เช่น ทักษะการพูดนำเสนอ

การโน้มน้าวใจการเล่าเรื่อง เป็นต้น ซึ่งในวันนี้เรามีเทคนิคการพูดจูงใจหรือโน้วน้าวใจผู้อื่นให้เห็นด้วยหรือคล้อยตามได้ง่ายๆ มาฝากกันค่ะ

1. ต้องมีความมั่นใจ

ในการพูดคุยทุกๆ ครั้ง เราควรมีความมั่นใจในตนเอง มั่นใจในสิ่งที่ต้องการพูดหรือสื่อส า ร ออกไปเพราะความมั่นใจจะถูกสื่อออกมาผ่านน้ำเสียง

หากผู้พูดมีความมั่นใจน้ำเสียงที่ถูกเปล่งออกมาจะหนักแน่นและน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้พูดสามารถจูงใจหรือโน้มน้าวผู้ฟังได้

2. ต้องมีบุคลิกภาพที่ดี

ลักษณะภายนอกเป็นสิ่งแรกที่คนเรามองเห็น ดังนั้นบุคลิกภาพของผู้พูดก็เป็นสิ่งที่ผู้ฟังสังเกตเห็นได้เป็นอันดับแรก

ผู้พูดจึงต้องใส่ใจในการดูแลบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก เพราะจะช่วยสนับสนุนความน่าเชื่อถือและคำพูดที่สื่อส า ร ออกไป

3. ต้องมีการยกตัวอย่ าง

ในการพูดจูงใจหรือโน้มน้าวใจ ควรจะมีการยกตัวอย่ างประกอบกับสิ่งที่ต้องการจูงใจ ซึ่งตัวอย่ างที่ยกขึ้นมาก็ควรเป็นตัวอย่ างที่

ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้อย่ างถ่องแท้หรือควรเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สัมผัสได้ เพื่อให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมและเห็นด้วยกับตัวอย่ างนั้นๆ

4. ต้องมีอายคอนแทค

อายคอนแทค หรือ การสบตากับผู้ฟัง เป็นหนึ่งในการสื่อส า ร ทางร่ า ง ก า ย ที่บ่งบอกถึงความมั่นใจและความน่าเชื่อถือของผู้พูด

ผู้พูดที่ไม่มีอายคอนแทคจะไม่สามารถทำให้ผู้ฟังสนใจในสิ่งที่พูดหรื่ออยู่กับเรื่องราวนั้นๆ ได้

5. ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

เมื่อผู้พูดได้พูดในสิ่งที่ต้องการจูงใจแล้ว ก็ควรที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้พูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นบ้ าง

โดยผู้พูดที่กลายเป็นผู้ฟังก็ควรจะตั้งใจรับฟังความคิดเห็นนั้นๆ ไม่ควรปิดกั้น เพราะจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ยึดติดตัวเอง

เป็นศูนย์กลาง เอาความคิดตนเองเป็นใหญ่ ไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถโน้มน้าวหรือจูงใจผู้อื่นได้

6. ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี

เมื่อผู้พูดควรจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ก็ต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้ฟังที่ดีด้วย คือต้องตั้งใจฟัง มีสมาธิ

ไม่พูดแทรกและมีรีแอคชั่นตอบกลับบ้ าง เช่น พยักหน้า ตอบรับครับ/ค่ะ เป็นต้น

ซึ่งการเป็นผู้ฟังที่ดีก็จะช่วยสนับสนุนความน่าเชื่อถือเมื่อเราอยู่ในฐานะผู้พูดอีกด้วย

7. ต้องสอดแทรกอารมณ์ขันบ้ าง

หากการพูดคุยนั้นมีแต่เนื้อหาเพียงอย่ างเดียว ก็จะทำให้การสนทนาหรือการสื่อส า ร นั้นๆ

น่าเบื่อและไม่น่าสนใจแต่ถ้าสอดแทรกมุกตลก หรือสถานการณ์ตัวอย่ างสนุกๆ ลงไป

ทำให้ผู้ฟังได้ผ่ อ น คลายบ้ างก็จะทำให้การพูดคุยไม่น่าเบื่อและสามารถดำเนินการสนทนาได้ย าวขึ้น

ที่มา : pexels

Back To Top