6 อานิสงส์จาก “บุญกฐิน” บุญใหญ่น่าอัศจรรย์ใจ

thumbnail


การทอดกฐินคือการนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่ างต่ำห้ารูปแล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์

ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้นถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่สมควรทำเป็นอย่ างยิ่งหากเกิดเป็นคนในชาตินี้

หากอย ากให้มีวาสนาดีเงินทองคล่องมือไม่มีวันตกต่ำขอให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินผ้าป่าติดต่อกันอย่ างน้อย3ปีติดกันการ

ร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นถึงประธานหรือก ร ร มการที่สมัยนี้มีการกำหนดกันว่าต้องบริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้

แต่การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นหมายถึงเป็นกฐินสามัคคีที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพได้จะร่วมเป็นเจ้าภาพใส่ซองหนึ่งบาทหรือพันบาทก็

ถือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้บุญทั้งสิ้นโดยคำว่าการทอดกฐินหรือ

การกรานกฐินจัดเป็นสังฆก ร ร มประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติเถรวาทที่มีกำหนดเวลา

คือพระสงฆ์สามารถกระทำสังฆก ร ร มนี้ได้นับแต่วันแรม1ค่ำเดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เท่านั้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ

คือสร้างความสามัคคีในห มู่คณะสงฆ์และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณ

ที่มีจีวรชำรุดดังนั้นกฐินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆก ร ร มของพระสงฆ์โดยจำเพาะ

แต่ใครจะได้บุญมากหรือน้อยต้องดูที่ปัจจัยหลายอย่ างในเรื่องของเงินบริสุทธิ์เจตนา

และความพ ย า ย า มซึ่งก็แล้วแต่บุญและก ร ร มของคนที่ทำ

ในพุทธกาลมีตัวอย่ างมากมายหลายเรื่องที่คนทำบุญด้วยเงินน้อยแต่ได้ผลบุญที่ออกดอกออกผลมหาศาลพระพุทธองค์ได้ทรงตรัส

ไว้ว่าคนที่ทอดกฐินด้วยใจบริสุทธิ์หรือว่าร่วมในการทอดกฐินครั้งหนึ่งก็

ดีจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้จะปรารถนาเป็นพระอัครสาวกก็ได้

จะปรารถนาเป็นพระอรหันต์ก็ได้เมื่อบุญน้อยลงมาจะเป็นพระมหากษัตริย์500ชาติเป็นมหาเศรษฐี 500 ชาติเป็นอนุเศรษฐี

อีก500ชาติเป็นคหบดีอีก500ชาติตามลำดับอานิสงส์ของการร่วมทำบุญทอดกฐินยังมีอีกมากมาย

1 ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเคารพนับถือ

2 ทำให้เป็นผู้มีจิ ต ใ จแช่มชื่นบริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ

3 ทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมากและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย

4 ทำให้เป็นผู้มีจิ ต ใ จตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย

5 ทำให้เป็นคนรูปงามผิวพรรณงามเป็นที่รักของคนทั่วไป

6 ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิດเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่ างเต็มที่

ท่านจงคิดดูเอาเองแล้วกันว่าถ้าร่วมทอดกฐิน 3 ปี ติดต่อกันนั้นบุญนั้นจะมากเท่าใดครูบาอาจารย์ท่านถึง

ได้เน้นในเรื่องนี้มากและมีตัวอย่ างที่พิสูจน์มาแล้วมากมายใครที่ขัด

สนเรื่องเงินทองมีแต่ปัญหาเรื่องเงินบอกได้คำเดียวว่าควรทำอย่ างยิ่ง

ที่มา : sanook

Back To Top