5 บุญที่ไม่ได้ใช้เงิน หมั่นทำทุกวันชีวิตจะดี

thumbnail


ทานที่ไม่ใช้เงินแต่ได้บุญมาก ทุกคนทำได้เลยวันนี้ไม่ต้องรอ ยิ่งทำยิ่งได้บุญมากชีวิตดีมาก

ในย ามที่เราลำบากเราแทบไม่มีกิน งานที่ทำทุกสิ่งตรงหน้ามีแต่ปัญหา แต่จิตยังเป็นกุศล

อย ากสร้างบุญกุศล หวังใจให้บุญที่ทำ กรร มดี ที่สร้าง หนุนให้จิตนั้นสะอาด

เกิดปัญญาพบทางสว่าง และ อานิสงส์บุญนั้นหนุนนำเปลี่ยนแปลงชีวิต

ขอให้น้อมนำในสิ่งที่เรามี ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า บุคคลแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทอง

แต่ก็สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้ ด้วยสิ่งของ 5 ประการ

ทาน 5 ประการ ได้แก่..

1. ใบหน้าเป็นทาน หมายถึง ใบหน้าเราที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม

ความเบิกบานทำให้ผู้พบเห็นมีความสุขใจคลาย ทุ ก ข์ เป็นแบบอย่ างแห่งคนเข้าใจโลก เข้าใจธรรม

2. วาจาเป็นทาน หมายถึง คำพูดที่ให้กำลังใจ คำพูดที่ชื่นชมและปลอบประโลมผู้อื่นให้มาก

นำพุทธวาจา ความรู้ที่มีประโยชน์ช่วยให้คนมีกำลังใจ ลุกขึ้นมาต่อสู้ชีวิตอีกครั้ง

3. จิตใจเป็นทาน หมายถึง สามารถเปิด อ กเปิดใจรับฟังความ ทุ ก ข์ กับผู้อื่น ด้วยความนอบน้อมและจริงใจ

จิตใจมีเมตตา กรุณา มีใจยินดีต่อบุญ ต่อกรร มดีของผู้อื่น มีการวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยธรรม

ทานย่อมมีพลังดึงดูดโน้นน้าว ช่วยให้ผู้ประสบ ทุ ก ข์ เห็นแสงสว่างโดยพลัน ให้อภัยทานแด่ทุกคนรอบข้างที่ล่วงเกินเรา

4. ดวงตาเป็นทานหมายถึง ใช้แววตาแห่งความหวังดี แววตาแห่งความโอบอ้อมอารีให้กับผู้อื่น

ดวงตาที่เห็นธรรมย่อมหนุนนำ เป็นที่พึ่งพิงของสรรพสัตว์ได้อย่ างแน่วแน่

5. กายเป็นทาน สามารถใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นภัยทั้งปวง ช่วยงานของพระพุทธศาสนาให้สำเร็จลุล่วง

แบ่งเบาภาระในกิจของวัด เป็นต้น

ที่มา :  ธ. ธรรมรักษ์

Back To Top