ทำไมทำบุญแล้ว ชีวิตไม่ดีขึ้นเลย


หนึ่งในสถานการณ์ที่มักจะสร้างความคลางแคลงใจให้แก่คนที่เพิ่งจะหันมาศึกษาธรรมะ รวมไปถึงผู้ที่ศึกษาธรรมะมานาน

แต่ยังไม่มีความหนักแน่นมากพอที่จะเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็คือ

ทำไมทำบุญแต่ชีวิตไม่ดีขึ้นเลย ชาวพุทธจำนวนมากทำกิจก ร ร มทางศาสนาหลายอย่ างแล้วคิดว่า

การกระทำดังกล่าวได้บุญแต่ความจริงแล้วบางอย่ างก็ได้บุญน้อยมากบางอย่ างไม่ได้บุญเลย

เหตุการณ์ดังกล่าวมักจะทำให้ความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาของบางคนสั่นคลอน แล้วกลายเป็นคนหลงผิด

ผมจึงขอรวบรวมเหตุผลส่วนหนึ่งมาอธิบายว่า เพราะเหตุใดการทำบุญจึงไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นดังนี้

1. ทำบาปเอาไว้มาก

แต่ยังทำบุญน้อย ลองคำนวณดูคร่าว ๆ ว่าเราเริ่มศึกษาธรรมะตอนอายุเท่าไร แล้วลองเปรียบเทียบดูว่า

จำนวนปีที่เราทำบาปกับจำนวนปีที่เราทำบุญแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน ยกตัวอย่ างเช่น

สมมุติว่าผู้อ่ า นส่วนใหญ่ศึกษาธรรมะอย่ างจริงจังในช่วงอายุ30 กว่า ๆ

ต่อมาได้หยุดทำบาปแล้วหันมาทำบุญในช่วงไม่เกิน 5 ปีหลัง ก็แปลว่าก่อนหน้านั้นเราทำบาปมาประมาณ 30 ปี

และเริ่มทำบุญจริงจังมาประมาณ 5 ปี จะเห็นได้ว่า ปริมาณการทำบาปในชาตินี้ยังมากกว่าการทำบุญ ฉะนั้น

ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ชีวิตอาจจะยังไม่ดีขึ้นอย่ างเห็นได้ชัด

2. บุญก็ทำ บาปก็ไม่เลิก

คนจำนวนไม่น้อยศึกษาธรรมะ แต่เข้าถึงหลักธรรมเพียงด้านเดียวคือการทำบุญ โดยไม่ได้สนใจเลิกทำบาป

จึงทำบุญไปด้วย ทำบาปไปด้วยชีวิตโดยรวมก็จะมีสภาพลุ่ม ๆ ดอน ๆเดี๋ยวชีวิตก็ดีเพราะผลบุญที่ทำ เดี๋ยวชีวิตก็แย่เพราะผลของบาปที่ไม่ได้ลดละลงเลย

3. เข้าใจผิด คิดว่าทำบุญอยู่

ชาวพุทธจำนวนมากทำกิจก ร ร มทางศาสนาหลายอย่ าง แล้วคิดว่าการกระทำดังกล่าวได้บุญ แต่ความจริงแล้ว

บางอย่ างก็ได้บุญน้อยมาก บางอย่ างไม่ได้บุญเลย หนำซ้ำกิจก ร ร มบางอย่ างก็ได้บาป ทำให้ไม่มีบุญมาส่งเสริมให้ชีวิตดีขึ้น

เช่น การเข้าวัดเฉย ๆ การกราบพระพุทธรูปเพื่อขอพรการสวดมนต์เพื่อให้ร่ำรวย การแก้ก ร ร มการรดน้ำมนต์ การไปร่วมพิธีก ร ร มต่าง ๆเป็นต้น

4. ทำบุญมาก แต่ได้บุญน้อย

หลายคนยังคงทำมาหากินในอาชีพที่ผิดศีล เงินที่หามาได้จึงเป็นเงินที่ไม่บริสุทธิ์ ซึ่งเงินก้อนนี้หากเอาไปทำบุญก็จะได้บุญน้อยมาก

จึงไม่มีผลบุญที่จะมาช่วยให้ชีวิตดีขึ้น

5. เข้าใจผิด คิดว่าละบาปแล้ว

หลายคนมีความเข้าใจเรื่องการทำบาปไม่ครบถ้วน จึงคิดว่าการกระทำของตนไม่บาป และยังคงทำก ร ร มนั้นอย่ างต่อเนื่อง

ไม่หยุดทำให้ยังคงได้บาปอย่ างต่อเนื่องไม่หยุดเช่นกัน ส่งผลให้มีบาปที่รอแสดงผลเป็นจำนวนมาก เช่น การพูดให้คนทะเลาะกัน การพูดจาเสียดแ ท ง จิตใจ เป็นต้น

6. บุญยังไม่แสดงผล

คนจำนวนหนึ่งมีความเข้าใจในกฎแห่งก ร ร มอย่ างถูกต้อง และได้เริ่มต้นทำบุญละบาปมาต่อเนื่องย าวนานนับสิบ ๆ ปี แต่ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้น

ที่เป็นอย่ างนั้นก็เพราะบุญที่ทำยังไม่สบช่องแสดงผล เพราะในชาติที่แล้ว และชาติก่อนหน้านั้น อาจจะเคยทำบาปเอาไว้มาก

บาปที่เคยทำจึงยังตามแสดงผลให้เราพบเจอความทุกข์ไม่หยุด ชีวิตจึงยังไม่ดีขึ้น

ตัวอย่ างเหตุผลดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่ า นทุกคนได้ลองหันกลับมาพิจารณาว่า ตัวเราเองเข้าใจเรื่องบาปบุญอย่ างถูกต้องแค่ไหน

และแท้จริงแล้วตัวเราทำบุญหรือทำบาปมากกว่ากัน

ถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้อง ก็จะเห็นความจริงว่า เราทำดีมากพอหรือยัง (ส่วนใหญ่มักจะยังทำบุญไม่มากพอ

และยังทำบาปควบคู่ไปด้วย) ในขณะเดียวกัน ก็หวังว่าความเข้าใจดังกล่าวจะทำให้ทุก ๆ

คนสามารถรักษาความมุ่งมั่นในการทำบุญละบาปต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่

เพราะถึงอย่ างไรเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้

และเป็นเส้นทางที่จะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้อย่ างไม่ต้องสงสัย

ที่มา : henkarm

Back To Top